Modificări Cod Rutier 2013 (Legea Nr.203/2012)

Legea Nr.203 din 09.11.2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, a fost publicată în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 760 din 12 noiembrie 2012. şi a intrat în vigoare de la 19 ianuarie 2013.

Iată pe scurt modificările aprobate prin această lege:
1. S-au redefinit noţiunile de autovehicul, moped şi triciclu cu motor după cum urmează:.

Autovehicul – orice vehicul echipat, prin construcţie, cu un motor cu propulsie, în scopul deplasării pe drum. Mopedele, troleibuzele şi tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule.

(Vehiculele care se deplasează pe şine, denumite tramvaie, tractoarele folosite exclusiv în exploatările agricole şi forestiere, precum şi vehiculele destinate pentru efectuarea de servicii sau lucrări, denumite maşini autopropulsate, care se deplasează numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule).

Moped – vehicul, cu două sau trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depăşeşte 350 kg, (neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric). Este asimilat mopedului cvadriciclul uşor.

Triciclu cu motor – autovehicul cu trei roţi dispuse simetric, a cărui viteză maximă prin construcţie depăşeşte 45 km/h, care este echipat cu un motor având o cilindree de peste 50 cmc, în cazul unui motor cu ardere internă, sau cu un motor electric cu putere nominală continuă ce depăşeşte 4 kW;

2. S-au revizuit categoriile de autovehicule şi s-au asimilat unele subcategorii cu categoriile umătoare:
k) subcategoria Al cu categoria Al;
l) subcategoria B1 cu categoria B1;
m) subcategoria C1 cu categoria C1;
n) subcategoria C1E cu categoria C1E;
o) subcategoria Dl cu categoria Dl;
p) subcategoria D1E cu categoria D1E. Restul categoriilor au rămas neschimbate: A, B, BE, C, CE, D, DE, Tb, Tv şi Tr.

3. S-au stabilit vârstele minime de obţinere a permiselor şi s-au revizuit perioadele de valabilitate administrativă pentru categoriile destinate soferilor profesionişti:
– pentru categoriile AM, A1 și B1 – 16 ani împliniți;
– pentru categoriile A2, B, BE, C1 si C1E – 18 ani împliniţi;
– pentru motocicletele din categoria A2- vârsta de 20 de ani şi o experienţă de cel puţin doi ani de conducere,
– pentru motocicletele din categoria A – vârsta de cel puţin 24 de ani.
– pentru categoriile C, CE, D1 şi D1E, precum şi pentru triciclurile cu motor vârsta minimă pentru obţinerea permisului va fi de 21 ani.
– pentru categoriile D şi DE, Tb și Tr limita de vârstă este de 24 de ani.

4. S-a aprobat introducerea noului permis de conducere de categoria AM destinat conducerii mopedelor şi tuturor vehiculelor asimilate acestora care poate fi obtinut de persoane cu vârsta minimă de 16 ani împliniţi. Permisul va fi valabil 10 ani, iar obţinerea lui va fi condiţionată, de susţinerea unei probe teoretice de verificare a cunoştinţelor şi a unei probe practice de verificare a aptitudinilor  şi comportamentului în poligoane special amenajate. Condițiile de obținere a acestui permis de conducere vor fi în regulamentul de aplicare.

5. S-a stabilit ca prelungirea valabilităţii şi reînnoirea oricărui permis de conducere să se poată face doar după un control medical prealabil corespunzător categoriilor de permis deţinute. Eliberarea permiselor de conducere cu o nouă valabilitate administrativă se realizează  fără susţinerea unui nou examen, dar vor trebui respectate anumite condiţii, care vor fi stabilitede MAI ulterior.

6. S-au stabilit noi reglementări pentru circulaţia pe biciclete. Astfel, se prevede ca, dacă un drum este prevăzut cu o pistă specială destinată circulaţiei bicicletelor, acestea să fie conduse numai pe pista respectivă. S-a mai inclus în categoria contravenţiilor care vor fi sancţionate cu amenzi din clasa a III-a de sancţiuni (de la 6 la 8 puncte-amendă) şi „ nerespectarea  normelor privind circulaţia bicicletelor“.

În termen de 90 de zile de la data publicării legii 203/2012 în Monitorul Oficial al României, Partea I, (adică până la 12 februarie 2013) Guvernul va aproba modificarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 corespunzător cu modificările şi completările aduse.

II. PRECIZĂRI PRIVIND APLICAREA LEGII Nr.203/2012
Până la aprobarea Regulamentului cu modificările aduse de legea 203/2012, Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor  a făcut precizările necesare cu nr.2.321/3 în 17 ianuarie 2013. Iată care sunt acestea:

A.Programarea la examen şi probele pentru categoriile AM şi A2

1.Programarea la examen .
-Pentru obţinerea categoriei AM programarea se face pe baza fişei de şolarizare pentru categoria AM, A1 sau A.
-Pentru obţinerea categoriei A2 se face pe baza fişei de şcolarizare pentru categoria A2 sau A.

2. Probele teoretică şi practică.
-Proba teoretică a examenului de obţinere a categoriilor AM şi A2 este cea prevăzută pentru obţinerea categoriei A (în Ordinul MAI nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere).

-Proba practică pentru categoria AM constă numai în verificarea aptitudinilor în poligoane special amenajate având dimensiunile şi dotările prevăzute în schiţa din anexa nr.5 (din ordinul 268) cu executarea probelor în anexa 6 din acelaşi ordin, sfârşitul probei practice consemnându-se la momentul ajungerii în punctul SOSIRE. (Pentru susţinerea acestei probe practice la categoria AM se aplică prevederile art.15 alin.1, 2, 3, 4 litera a, punctul 2, şi alin. 6 şi 7 din ordinul 268/2010). La susţinerea probei practice pentru categoria AM este obligatorie echiparea candidatului cu casca de protecţie. Totodată proba practică a examenului pentru obţinerea categoriei A2 este cea prevăzută în ordinul 268 pentru obţinerea categoriei A.

B. Prevederi pentru candidaţii la examene 

1. Candidaţii care până la data de 19.01.2013 au fost declaraţi admişi la proba teoretică şi nu au finalizat examenul pentru obţinerea permisului deconducere vor susţine proba practică în condiţiile stabilite de legea în vigoare la data promovării probei teoretice.

2. Candidaţii care au efectuat cursurile de pregătire teoretică şi practică pentru categoriile A, C şi D şi care ulterior datei de 19.01.2013 nu mai îndeplinesc condiţiile de vârstă pentru obţinerea permisului de conducere corespunzător acestor catgorii, pot susţine examenul cu respectarea noilor condiţii de vârstă după cum urmează:
a. Candidaţii şcolarizaţi pentru categoria A-pentru categoriile AM şi A1, la 16 ani împliniţi şi pentru A2 la 18 ani împliniţi.
b. Candidaţii şcolarizaţi pentru categoria C-pentru categoria C1 la 18 ani împliniţi.
c. Candidaţii şcolarizaţi pentru categoria D-pentru categoria D1 la 21 ani împliniţi.

C.Documentele necesare eliberării duplicatului sunt:
-fişa deţinătorului permisului de conducere completată lizibil cu majuscule sau tehnoredactată şi semnată de titular.
-actul deidentitate al titularului în original şi copie.
-dovada plăţii taxelor şi tarifelor aferente eliberării permisului de conducere.
-declaraţia pe propria răspundere a titularului din care rezultă, după caz, pierderea ori furtul permisului, dată sub sancţiuneaq prevăzută la art.292 Cod penal.
-permisul de conducere în original în cazul în care nu a fost pierdut sau furat.
Valabilitatea duplicatului nu poate depăşi data valabilităţii administrative a permisului de conducere pe acre îl înlocuieşte. În cazul schmbării numelui solicitantul prezintă şi documentul care atestă acest lucru în original şi copie.

D. Documentele necesare eliberării unui nou permis de conducere la expirarea valabilităţii administrative sunt următoarele :
-fişa deţinătorului permisului de conducere completată lizibil cu majuscule sau tehnoredactată şi semnată de titular.
-actul deidentitate al titularului în original şi copie.
-dovada plăţii taxelor şi tarifelor aferente eliberării permisului de conducere.

-*documentul eliberat de unitatea de asistenţă medicală autorizată care atestă grupa/categoria de vehicule pe care solicitantul este apt să le conducă. -permisul de conducere în original cu excepţia cazurilor  în care a fost pierdut sau furat sau a fost reţinut de către poliţia rutiră în vederea preschimbării.

La cererea titularului se poate elibera un nou permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă şi înainte de expirarea valabilităţii administrative a permisului anterior cu condiţia prezentării documentelor enumerate mai sus.  Nu se eliberează un duplicat sau, după caz, un permis deconducere cu o nouă valabilitate administrativă în situaţia permiselor reţinute în vederea suspendării în condiţiile prevăzute de art.111 din OUG nr.195/2002, cu excepţia celor reţinute ca urmare a deteriorării ori expirării perioadei de valabilitate.

*În conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr.1.162/2010 pentru aprobarea normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, grupele de autovehicule sunt definite atfel:
-grupa 1-autovehicule din categorile AM, A1.A2, A, B1,B şi BE
-grupa 2- autovehicule din catgoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb şi Tv.

În  ultimii doi ani, conducătorii de mopede au produs 5.201 evenimente rutiere, în urma cărora şi-au pierdut viaţa 242 de persoane şi alte 5.733 au suferit vătămari corporale. Dintre acestea 1.690 de accidente au fost produse de mopediști în 2012. Situaţia a fost  favorizată şi de legislaţia rutieră care a permis conducerea mopedelor fără permis de conducere obţinut în urma susţinerii unui examen. Introducerea permiselor de conducere pentru mopede a fost determinată atât de necesitatea reducerii numărului de evenimente rutiere şi a numărului de decedaţi şi răniţi, dar şi de necesitatea alinierii la prevederile de revizuire din Directiva Parlamentului European  emisă în decembrie 2006.

Accidentele  produse de tinerii şoferi profesionişti au crescut semnificativ în ultimii ani. Din statisticile anilor 2010, 2011 și 2012 rezultă că ce cele mai multe accidente  rutiere (18% din total) au fost provocate de tinerii participanţi la trafic din grupa de vârstă 19-25 de ani (aceştia au provocat în anul 2011 un număr de 1689 accidente grave, iar în  2010 circa 1673 accidente). Totodată, șoferii sub 21 de ani au provocat în 2012 peste 1.600 accidente rutiere. Pentru reducerea numărului de accidente produse de aceştia s-a hotărât corectarea limitelor de  vârstă pentru obţinerea permiselor de conducere la unele categorii precum şi revizuirea perioadei de valabilitate administrativă a permiselor şoferilor profesionişti.

Adaugati comentariu