Contestarea procesului verbal pentru depăşirea vitezei legale

Procesul-verbal întocmit pentru depăşirea vitezei legale în localităţi poate fi contestat dacă consideraţi că este nefondat (dacă în realitate nu aţi depăşit viteza legală maximă admisă sau dacă măsurarea vitezei s-a făcut în mod eronat cu aparatură neomologată şi neverificată metrologic, cu agenţi constatatori neatestaţi ca operatori radar sau cu radarul funcţionând în condiţii incorecte din punct de vedere al normelor metodologice de utilizare).

Întrucât astfel de situaţii anormale se întâlnesc destul de des în trafic este bine să le cunoaşteţi pentru a putea contesta în termeni legali procesul-verbal întocmit de agentul constatator. Totodată trebuie să pregătiţi probele necesare fotografiind locul dispunerii aparatului radar şi împrejurimile, să verificaţi documentele care atestă omologarea şi verificarea metrologică a radarului şi autorizaţia de operator radar a agentului care a întocmit procesul-verbal. Toate operaţiunile de verificare trebuie făcute cu calm şi cu un ton civilizat şi nu uitaţi să menţionaţi cele constatate la rubrica alte menţiuni din procesul-verbal de constatare.

În continuare vă prezentăm modul de întocmire şi depunere a contestaţiei şi modul de comportare în faţa agentului constatator.

MODEL DE ÎNTOCMIRE A CONTESTAŢIEI

C O N T E S T A Ţ I E

Subsemnatul ….., domiciliat în ….., str. ….. nr. …, sc. …, ap. …, jud. ….., fiul lui ….. şi al….., născut la ….. în ….., posesor al BI/CV seria … nr. … eliberat de Poliţia … .la data de ….., CNP…………., contest prin prezenta procesul-verbal seria … nr. ….. din data de ….. întocmit de agent ……..
În fapt. 
În ziua de …………in timp ce conduceam autoturismul marca ….. cu nr. de înmatriculare ….. în localitatea ….., am fost oprit pentru control de către un echipaj de poliţie care mi-a comunicat că am depăşit viteza legală prin localitate având …km/h.
Declar că nu am depăşit viteza legală, iar acuzaţia agentului de poliţie este nefondată.
În drept. 
Solicit prezentarea probelor (fotografie, înregistrări, etc), precum şi a următoarelor documente prevăzute de Normele metrologice legale pentru funcţionarea cinemometrelor (radarelor) publicate în Monitorul Oficial nr. 1102 bis din 07.12.2005: 
-certificatul de omologare a aparatului radar, 
-buletinul de verificare metrologică a aparatului radar în termen de valabilitate, 
-autorizaţia de operator radar pentru agentul ………….
Probele care îmi susţin nevinovăţia le voi prezenta în instanţă.
Anexez la prezenta copiile după procesul-verbal, BI/CV şi permisul de conducere.

Numele în clar şi semnătura     Data……………………………………….

MODUL DE CONTESTARE.

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate depune contestaţie (plângere), în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta (vezi cap. IV de mai jos). Atenţie : nu aşteptaţi ultima zi pentru a o trimite. După aceasta veţi primi citaţie din partea Judecătoriei unde vi se va preciza data şi ora când trebuie să vă prezentaţi. 

În plângere nu depuneţi toate probele privind încălcările legii făcute de poliţişti la încheierea procesului-verbal, deoarece aceştia nu trebuie să cunoască conţinutul probelor dvs. şi să încerce să-şi acopere matrapazlâcurile. Probele şi explicaţiile trebuie să le prezentaţi în instanţă care va decide.
În instanţă, dacă se constată că probele depuse de Poliţie sunt contrare prevederilor Normelor metrologice pentru funcţionarea radarelor, Ordonanţei 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor sau altor acte normative, veţi solicita anularea procesului-verbal, anularea punctelor şi exonerarea de la plata amenzii, precum şi obligarea agentului constatator care a încheiat procesul-verbal la plata cheltuielilor de judecată. Pentru stabilirea cuantumului total al cheltuielilor de judecată trebuie să păstraţi toate chitanţele pentru cheltuielile făcute cu deplasarea la Judecătorie şi retur, precum şi pentru orice alte cheltuieli făcute pentru această acţiune (inclusiv cheltuielile cu avocatul) pentru că, în baza lor, puteţi cere cheltuielile de judecată. Dacă acuzaţia adusă nu a putut fi probată de poliţie şi dvs. aţi avut de suferit de pe urma acestei acuzaţii (de exemplu: ridicarea permisului a dus la desfacerea contractului de muncă sau concediu fără plată pe perioada suspendării permisului) puteţi cere şi daune morale sau materiale.
Depunerea contestaţiei (plângerii) duce la suspendarea tuturor măsurilor luate de către Poliţie până la obţinerea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. Din momentul în care aţi depus contestaţia, nu mai trebuie plătită amenda decât dacă pierdeţi procesul, iar dacă vi s-a ridicat permisul, Poliţia din localitatea dvs. trebuie să vă prelungească dovada cu câte 30 de zile până la obţinerea hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile.(vezi cap. IV)

COMPORTAMENTUL FAŢĂ DE AGENTUL CONSTATATOR CU RADAR

În momentul în care agentul vă opreşte pentru depăşirea vitezei, la cererea dvs., el trebuie să aibă asupra lui şi să vă prezinte la cererea dvs.: 
certificatul de omologare a aparatului radar de către Biroul Român de Metrologie Legală, 
buletinul de verificare metrologică, în termen de valabilitate de 12 luni de la data efectuării ultimei verificări. 
autorizaţia de operator radar pentru cel care vă încheie procesul-verbal. Lipsa oricăruia din aceste documente trebuie prevăzută de dvs. la rubrica „alte menţiuni” şi este caz de nulitate absolută a procesului-verbal.
Poliţiştii nu au voie să meargă cu radarul mobil oprit şi să-l pornească numai atunci când dvs. sunteţi foarte aproape de el. Aparatul radar, conform normelor metrologice, are o funcţie de autotestare care se face automat la fiecare pornire a sa. Cât timp în partea stângă jos a fotografiei apare litera „T” aparatul radar nu şi-a terminat autotestarea şi conform normelor măsurătorile făcute cu el nu pot reprezenta probe pentru aplicarea legislaţiei rutiere (mai apare şi o dungă albă care este exact peste ultima cifră din viteza prevăzută pe mijlocul fotografiei).De asemenea, tot conform normelor metrologice, poliţiştii nu au voie să folosească aparatul radar scos de pe suport deoarece nu se respectă unghiul de incidenţă şi nici nu au voie să folosească un paravan pe care să-l îndepărteze la apropierea autovehiculului.
Aparatul radar de tip staţionar nu poate fi amplasat în apropierea unei surse puternice de radiaţii electromagnetice, adică un stâlp de radio, televiziune, telefonie mobilă sau, cel mai des, o instalaţie electrică de înaltă tensiune. Aparatul radar trebuie să fie situat la cel puţin la 200m de instalaţia electrică de înaltă tensiune, în afara câmpului electromagnetic. Aparatul radar staţionar are lungimea fasciculului de 400-500m. Dacă acest fascicul este îndreptat spre instalaţia electrică de înaltă tensiune în timpul măsurării (ceea ce se poate determina foarte uşor din fotografie), atunci distanţa la care trebuie să fie amplasat aparatul radar staţionar faţă de instalaţia electric creşte până la 400-500m funcţie de unghi. Faceţi  fotografii cu poziţionarea aparatului radar faţă de reţelele electrice de înaltă tensiune sau cu sursele de radiaţii electromagnetice existente în apropiere pentru a le depune în instanţă.
Dacă în fotografiile depuse în instanţă drept probe de către Poliţie apar mai multe autovehicule simultan, verificaţi în toate fotografiile distanţa dintre dvs. şi celelalte autovehicule. Dacă aceasta scade de la prima fotografie la a doua, atunci nu dvs. aveaţi viteza cea mare din toate şi este clar că se încalcă normele metrologice care prevăd că măsurătorile nu pot constitui probe dacă circulă simultan mai multe autovehicule şi nu se poate determina CLAR autovehiculul vizat.
Ordonanţa 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor prevede că agentul care constată contravenţia se numeşte agent constatator. Agentul constatator este şi cel care aplică sancţiunea, altfel procesul-verbal este lovit de nulitate absolută. Deci, dacă un agent constată contravenţia, dar procesul verbal este întocmit de un alt agent (situaţia în care transmite celuilalt  viteza prin staţia radio), instanţa va anula şi amenda şi punctele.
Ordonanţa 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor prevede că agentul constatator are obligaţia să aducă la cunoştinţa contravenientului că are dreptul de a avea sau nu obiecţiuni pe care să le înscrie la rubrica „alte menţiuni” sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal. Deci, dacă la rubrica „alte menţiuni” nu este completat nimic, atunci procesul-verbal este nul de drept şi instanţa îl va anula şi va anula şi amenda şi punctele.
Camerele video digitale amplasate pe drumuri nu sunt omologate de Biroul Român de Metrologie Legală (BRML) şi deci nu pot fi folosite pentru determinarea vitezei legale, ci doar pentru probarea altor abateri cum sunt depăşirile neregulamentare, trecerea pe roşu la semafor etc. 
Sistemul omologat de BRML funcţionează pe  principiul buclei inductive: în asfalt sunt amplasaţi doi senzori electromagnetici la o distanţă de 5 metri unul de celălalt. La trecerea prin dreptul primului senzor acesta imprimă autovehiculului o amprentă magnetică unică. La trecerea prin dreptul celui de-al doilea senzor acesta calculează viteza şi dacă este mai mare decât cea legală, trimite comanda către camera digitală care face fotografia din spate. Camerele care sunt prevăzute cu buclă inductivă sunt puţine şi ele sunt amplasate pe DN1 la: Baloteşti, Ciolpani, Puchenii Mari, Bărcăneşti, Comarnic, Sinaia. Camerele digitale din oraşe niciuna nu are buclă inductivă. Se observă foarte uşor care camere au şi bucle inductive prin faptul că, pe fiecare sens, în dreptul camerelor respective lipite de asfalt, în exteriorul asfaltului, sunt două porţiuni de beton de circa 30cm/15cm, la circa 5m una de cealaltă, în care sunt încastraţi senzorii.

Extras din CAPITOLUL VIII din Codul rutier modificat
Căi de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei

Art.118. – (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta.
(2) Plângerea suspendă executarea amenzilor şi a sancţiunilor contravenţionale complementare de la data înregistrării acesteia până la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti.
(3) Dovada înregistrării plângerii depuse la judecătorie în termenul prevăzut la alin.(1) se prezintă de contravenient la unitatea de poliţie din care face parte agentul constatator, care va efectua menţiunile în evidenţe şi îi va restitui permisul de conducere. 
(4) În termen de 15 zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care instanţa a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, contravenientul este obligat să se prezinte la serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă pentru a preda permisul de conducere.(5) Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut la alin. (4), în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.
Art.120. – (1) Procesul-verbal neatacat în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia ori, după caz, a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care s-a respins plângerea, constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate. 

Tu, ce părere ai?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Explorați mai mult

Scroll to Top