Vicii ascunse la vânzarea de autoturisme

Piese auto Autonet

Într-un contract de vânzare-cumpărare una din obligaţiile ce îi revin vânzătorului este aceea de a-l garanta pe cumpărător pentru eventualele vicii ascunse ale lucrului vândut, în sensul că vânzătorul trebuie să-i asigure cumpărătorului folosinţa utilă a lucrului care face obiectul contractului de vânzare-cumpărare.

 

Considerăm că este utilă, atât pentru deţinătorii de autoturisme, cât şi pentru cei care doresc să achiziţioneze unul, prezentarea anumitor aspecte referitoare la viciile ascunse în cazul unui autoturism, la răspândirea vânzătorului într-o asemenea situaţie, precum şi la mijloacele de a preveni eventuale neplăceri generate de cumpărarea unui autovehicul cu astfel de probleme.

Viciile ascunse sunt acele defecte sau deficienţe calitative ale bunului vândut sau ale produselor livrate, care existând în momentul predării bunului, nu au fost cunoscute dobânditorului şi nici nu puteau fi descoperite de el prin mijloace obişnuite de verificare sau recepţie şi care fac ca bunul să nu poată fi întrebuinţat conform destinaţiei sale ori ca întrebuinţarea lui să fie într-atât micşorată încât cumpărătorul, dacă ar fi fost în cunoştinţă de cauză, nu ar fi cumpărat sau ar fi plătit un preţ mai mic.

 

Condiţii

Pentru a exista obligaţia de garanţie a vânzătorului pentru vicii trebuie ca viciul să fie ascuns, să fi existat în momentul încheierii contractului şi să fie grav. Viciul este ascuns dacă nu a fost cunoscut de cumpărător şi printr-o verificare normală, dar atentă, acesta nici nu putea să-l cunoască, nefiindu-i comunicat nici de către vânzător. Obligaţia de garanţie a vânzătorului nu există pentru viciile aparente, pe care cumpărătorul ar fi putut să le constate singur. De exemplu, ar constitui un viciu aparent existenţa unor pete de rugină evidente  pe automobil şi umflături ale vopselei în anumite zone. Pe de altă parte, dacă vânzătorul l-a încunoştinţat pe cumpărător de existenţa viciului, acesta nu mai poate fi considerat ascuns, indiferent de natura sa.

De aceea, în cazul vânzării de maşini uzate considerăm necesară înştiinţarea cumpărătorului despre toate deficienţele autoturismului, precum şi despre starea de funcţionare şi de uzură a acestuia şi a înlocuirii pieselor consumabile, fiind utilă menţionarea eventualelor defecţiuni într-o clauză inserată în contractul de vânzare-cumpărare sau într-o anexă la contract, pentru a-l scuti pe vânzător de eventuale probleme nedorite şi pentru ca şi cumpărătorul să fie în deplină cunoştinţă de cauză când cumpără.

O astfel de clauză ar putea avea următoarea formulare:

            „Cumpărătorul declară că este de acord să cumpere autoturismul ce face obiectul prezentului contract de vânzare-cumpărare în starea de funcţionare şi de uzură existente la data încheierii acestui contract, precum şi cu defecţiunile menţionate în anexa 1 ce face parte integrantă din prezentul contract, de care a fost încunoştinţat în totalitate de vânzător.

Prin prezenta cumpărătorul renunţă la orice alte obiecţiuni sau pretenţii în legătură cu defecţiunile ce i-au fost aduse la cunoştinţă şi/sau în legătură cu starea de funcţionare şi de uzură a autoturismului sau a pieselor acestuia, menţionate în anexa 2 şi de care a luat cunoştinţă.”

 

 

Piese auto

 

Mijloace de prevenire

Pentru a evita neplăceri ulterioare este recomandabil ca, la achiziţionarea unui autoturism, cumpărătorul să îşi ia toate măsurile necesare de precauţie, în sensul de a solicita o documentaţie şi informaţii temeinice referitoare la autoturismul a cărui achiziţionare se doreşte, înainte de cumpărarea propriu-zisă. Este remarcabil pentru cumpărător să recurgă la asistenţa unei persoane de specialitate sau cel puţin la consultarea anterioară cu un specialist care să aibă cunoştinţele şi experienţa necesare pentru a depista eventualele defecţiuni. Dacă nu face acest lucru, el este considerat în culpă, întrucât nepriceperea sa nu face ca defecţiunile pe care nu le-a putut constata singur să fie considerate vicii ascunse.

Dacă maşina este nouă şi a fost cumpărată de la distribuitori autorizaţi (societăţi comerciale), de regulă există un termen de garanţie (convenţional), în care, în baza contractului de vânzare încheiat, se poate cere repararea defecţiunilor, dacă acest lucru este posibil şi este acceptat şi de cumpărător. Dacă reparaţia nu mai este posibilă din diverse motive sau, din cauza gravităţii viciului, se poate angaja răspunderea vânzătorului pentru vicii ascunse, fiind recomandabilă în acest scop consultarea unui avocat. La fel şi în cazul achiziţionării de maşini uzate, în unele situaţii, există clauze contractuale care să prevadă soluţia părţilor în cazul viciilor ascunse sau clauze de modificare, limitare sau înlăturare a garanţiei pentru vicii (de exemplu, asigurarea numai a pieselor de schimb).

În cazul în care vânzătorul este profesionist (de exemplu, societăţi comerciale) se va recurge mai întâi la concilierea directă cu acesta, procedură obligatorie înainte de acţionarea în judecată. Dacă nu se reuşeşte soluţionarea litigiului pe cale amiabilă, se va putea introduce o cerere de chemare în judecată prin care să se solicite, în funcţie de situaţia concretă, de gravitatea defecţiunii descoperite şi de opţiunea cumpărătorului, rezoluţiunea (desfiinţarea) contractului de vânzare sau o reducere de preţ proporţională cu reducerea valorii lucrului datorată viciului sau chiar remedierea defecţiunilor de către vânzător ori de către cumpărător, dar pe cheltuiala vânzătorului. Existenţa şi gravitatea defecţiunii vor putea fi dovedite pe calea unei expertize tehnice.

Cumpărătorul poate cere obligarea vânzătorului la plata de despăgubiri, dar numai dacă dovedeşte că acesta a cunoscut viciile lucrului.

Vânzătorului căruia i se impută faptul că ar fi vândut un autoturism cu vicii ascunse are, la rândul său, posibilitatea de a proba că l-a încunoştinţat pe cumpărător de existenţa acestor defecţiuni sau poate încerca se demonstreze că defecţiunile nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi considerate vicii ascunse. De asemenea, trebuie analizat dacă acţiunea intentată de cumpărător a fost introdusă în termenele legale, pentru toate aceste aspecte fiind recomandabil să se apeleze şi la serviciile unui avocat.

 

Adaugati comentariu