Procedura COMPLETĂ pentru restituirea taxelor auto

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1040 din 29 decembrie 2017 au fost publicate NORMELE METODOLOGICE din 29 decembrie 2017 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea taxelor auto. Normele metodologice au fost aprobate prin Ordinul nr. 1.488/3.198/2017.
punctul de amendă

CAP. I

Procedura de restituire, pe cale administrativă, a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a dobânzilor aferente acestora

1. Cadru general

1.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, reprezentând:
a) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, prevăzută la art. 214^1-214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
b) taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011;
c) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare;
d) timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
e) dobânzile aferente sumelor prevăzute la lit. a)-d), calculate de la data perceperii acestora şi până la data restituirii. Nivelul dobânzii este cel prevăzut la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură fiscală.

1.2. Restituirea sumelor prevăzute la pct. 1.1 se face pe baza cererii depuse de contribuabil la organul fiscal central competent în administrarea acestuia, la care se anexează următoarele documente:
a) documentul doveditor al plăţii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia, în original sau în copie. În situaţia în care contribuabilul care solicită restituirea taxei/timbrului, după caz, nu deţine documentul care atestă plata, verificarea plăţii se efectuează potrivit pct. 2 subpct. 2.8 şi 2.10-2.12;
b) cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare, în copie, din care să reiasă calitatea contribuabilului de fost sau actual proprietar al autovehiculului pentru care se solicită restituirea sumelor.

1.3. Modelul cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule este cel aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi ministrului finanţelor publice nr. 1.144/1.672/2017. Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului.

1.4. În situaţia achitării sumelor de restituit de către societăţile de leasing, cererea de restituire se depune de către proprietarii care au achiziţionat autovehiculele prin sistemul de leasing financiar, la care se anexează documentele prevăzute la pct. 1.2.

1.5. Dreptul contribuabilului de a cere restituirea se naşte la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, respectiv la 7 august 2017, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar cererea de restituire se depune, sub sancţiunea decăderii, până la data de 31 august 2018.

1.6. Prin organ fiscal central competent se înţelege organul fiscal central din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, competent în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de contribuabil.

 

Citeşte continuarea pe www.floteauto.ro

Adaugati comentariu